Gegužinės pamaldos – Švč. Mergelės Marijos litanija. Kaimo klebono fonoteka-59. 2021 05 09. IšlaužasŠvč. Mergelės Marijos litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, | melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja,
Šventoji Mergelių Mergele,
Mótina Kristaus,
Mótina Bažnyčios,
Mótina gailestingùmo,
Mótina Dievo malonės,
Mótina vilties,
Mótina tyriausioji,
Mótina skaisčiausioji,
Mótina nepalytėtoji,
Mótina nesuteptoji,
Mótina meilìngoji,
Mótina stebuklìngoji,
Mótina geroji patarėja,
Mótina Sutvėrėjo,
Mótina Išganytojo,
Mergele išmintìngoji,
Mergele garbìngoji,
Mergele šlovìngoji,
Mergele galingoji,
Mergele malonìngoji,
Mergele ištikimoji,
Teisybės paveiksle,
Išminties soste,
Mūsų linksmybės priežastie,
Dvasios inde,
Garbės inde,
Įstabusis maldingumo inde,
Paslaptingoji rože,
Dovydo bokšte,
Balčiausiasis bokšte,
Aukso namai,
Sandoros skrynia,
Dangaus vartai,
Aušros žvaigžde,
Ligonių sveikãta,
Nusidėjėlių gynėja,
Keliaujančiųjų priebėga,
Nuliūdusiųjų paguoda,
Krikščionių pagalba,
Karaliene angelų,
Karaliene patriarchų,
Karaliene pranašų,
Karaliene apaštalų,
Karaliene kankinių,
Karaliene išpažinėjų,
Karaliene mergelių,
Karaliene visų šventųjų,
Karaliene be gimtosios núodėmės pradėtoji,
Karaliene į dangų paimtoji,
Karaliene šventojo rožinio,
Karaliene šeimos,
Karaliene taikos,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!

TAVO APGYNIMO ŠAUKIAMĖS, * šventoji Dievo Gimdytoja! * Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, * bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. * Mergele garbingoji ir palaimintoji, * mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja, * su savo Sūnumi mus sutaikink, * savo Sūnui mus paveski, * savo Sūnui mus atiduoki!
Vad.: Melski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja! (Aleliuja)
Visi: Kad taptume verti Kristaus žadėjimų! (Aleliuja)
Melskimės. Meldžiame tave, Viešpatie Dieve, Švenčiausiajai Mergelei Marijai užtariant, leisk mums, savo žmonėms, išsigelbėti iš dabartinių sielvartų, visados džiaugtis sielos bei kūno sveikata ir gėrėtis amžinąja linksmybe. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šv. Bernardo malda

ATSIMINK, maloningoji Mergele Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini, ir mes skubame prie tavęs, Mergelių Mergele ir Motina! Mes einame pas tave ir būdami nusidėjėliai su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu, įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk.

Gieda:
MINDAUGAS RADZEVIČIUS
POVILAS PADLECKIS
KAZIMIERAS IVANOVAS
ARTŪRAS KURMALIJEVAS
KAIMO KLEBONAS

Tiesioginės Mišių transliacijos akimirka. VI Velykų Sekmadienis. IŠLAUŽAS. 2021 05 09.

Vaizdo režisierius Paulius Bindokas, garso režisierius Matas Jančauskas, operatorius Darius Bindokas.

PASTABA: Mišių transliacija, ĮRAŠAS NETAISYTAS, dalinamės MALDA, ne koncertu..!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.