dešimt // tenMy lithuanian is still not the best, so sorry for any mistakes!
Hope you enjoy!

Dainos žodžiai // Song lyrics:

// LIETUVIŠKAI //

Viskas skrenda aukščiau galvos
Vaikeliai burbuliukuose benzininiškai
Drebėtų, dreba–BRAKŠT–„AK!” dribt, dribt, dribt, PLIAUKŠT!
Kas čia, kas čia? Sukurk save!
Išgirsk savo balsą kai vairuoja į mane
Nieko ne vanduo rauda dabar tuštume
Vėl duok man kažką, duok man blogą
Leisk man gerti iš netikroviškų narvų
Valgyk, valgyk, galvą valgyk
Su kuo kalbiu – ir žiūrėjo šnabždesiu
išmušti mane. Su niekuo degtume
Aš nieko nenoriu numurti kai lyja lietus

Nepažadink mane
Aš dar skrisiu
Nedalink debesėlyje
Skauda galvoti gabaluose
Kalba krito kaip numiriantis paukštis
Atgarsis dar gyvas, išnyksta galvoje
Sparnai aptemdytų delnuose

Švelni ranka apkabina tave
kai sušalusi plunksna sudužtų po svarų
Silpnos šakos laukia jėgos,
tačiau per daug trauktų nuo šaknų
Delnyje aš žiūriu šviesą
Širdis, galva, čia pat visada

Išdžiūvę pirštai šoka nenumirti
Vėjas aklai bėga
Laukinės akys ieško alkio statyti
Niekas negali susiekti

Naktyje sukame skausmu
Prieš jurą drebančių stiklų
Iš proto dovanoja baimę dvasioms
Išbėk į dangų nes ratas degino
Dainuok už kaušinį, dainuok už gaisrą
Dvaras atviras, pažaisk su kvėpavimu
Pažaisk šešėliuose, pažaisk tylėjime
Iki galvos per daug klykia
sulūžta jūroje

Užmiršk ramybę, pelenų metus
Plyšys gimė iš kažkur kevale – POKŠT
Po nutirpiantį išsiliejimą braido prarasios rankos
Trynyje spindinčios spalvos supasi su metaliniais sodais
Mūrijo tuščiavidure oda
Aš skridau tuščiavidure oda
Aš galiu padaryti bet ką
Bent jeigu nenumirsiu rūke, rūke

Baisi ranka apkabina tave
Galbūt aš ir klystu apie save
Kai kūną sulaužo apiberia skeveldras
Į rankas, į motiną ir namą
Į kaimyną, į draugą
Išnaikinkite viską

IŠKVIESKITE GREITĄJĄ!
RANKOS Į VIRŠŲ!
Aš esu Taivano raketų laivas nuo tukstantis devyni šimtai pirmų metų
Nagi, pradėk! PASITRAUK IŠ KELIO!
Šmėklos giedoja nuo degančių virvių
Nuoga žiurkė graužia laiką valyti aušrą
Suvalgyk garsą!

Kas as per viena?
Stoka dažo regą su properša ir košmaras vaikščioja šalia manęs
Čia nėra skirtumas tarp manęs
Ir triukšmų, stiklų, vėlių, ir tylaus vandens
Aš noriu iš garso sukurti sielą
Prisiminti sielą, susiekti sielą
Ir rasti tai, kas buvo prarasta
Sapne kur aš numursiu vėl ir vėl
Švelni ranka,
Nepaleisk mane

// ANGLIŠKAI //

Everything is flying above my head
Little children in little bubbles gasoline-ishly
Would tremble, do tremble–BANG–„AH!” drip, drip, drip, KAPOW!
Who is here, who is here? Create yourself!
Hear your voice as it drives into me
The water doesn’t wail at all now in the silence
Give me something again, give me something bad
Let me drink from the cages of non-reality
Eat, eat, eat the head!
With who I am speaking – and they look at me with whispers
to dislodge me. With no one we would burn
I don’t want anything to die amidst the falling rain

Don’t wake me up
I’m still going to fly
Don’t divide in the cloud
It hurts to think in pieces
Language falls like a dying bird
The echo still lives, it disappears in the head
The wings would be obscured in the palms

A tender hand hugs you
as a frozen feather would shatter beneathe a pound
Weak branches search for strength,
Although too much would pull them from their roots
In the palm I see a light
The heart and the head are always right here

Dried up fingers dance to not die
The wind blindly runs
Wild eyes search for hunger to build
No one can connect

In the night we turn with pain
Against a sea of shivering glass
From the mind gifts fear to the spirits
Run away into the sky because the cycle has been burnt
Sing for the egg, sing for the raging fire
The manor is open, play with breath
Play in the shadows, play in the silence
Until the head screams too much
It is broken to pieces in the sea

Forget serenity, the years of ash
The crack was born from somewhere in the shell… CRACK!
The lost hands wade through the numbing spill
In the egg shimmering colours swing with metallic gardens
It was bricked with hallow skin
I was flying with hallow skin
I can do anything
At least if I dont die in the fog

A dreadful hand hugs you
Maybe I am wrong about myself
As the body breaks apart, shrapnel is scattered
Into the hands, into the mother and the home
Into the neighbor, into the friend
Eradicate everything!

CALL THE AMBULANCE!
HANDS IN THE AIR!
I am a Taiwanese rocket ship from 1901
Come on already, start! GET OUT OF THE WAY!
Spectres chant from burning ropes
A naked rodent gnaws at time to cleanse the dawn
Eat up the sound!

Who on earth am I?
The lack dyes sight with a rift and a nightmare walks near me
Where I am, there’s no difference between me
And the noises, the shards of glass, the dead souls, and the still water
I want to create a soul from a sound
To remember a soul, to connect with a soul
And find what was lost
In the dream where I will die again and again
Tender hand,
Don’t let go of me

Video klipai iš interneto

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *